Regulamin zajęć

Regulamin zajęć

Organizator:

Szkoła Kids Code w Markach

Miejsce zajęć: MCER Budynek SP Nr 4 w Markach

Pojęcia

Harmonogram: szczegółowy opis ilości zajęć z podziałem na miesiące

Opiekun: osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za kwestie formalne oraz finansowe uczestnictwa w kursie dziecka.

Prowadzący: jest to osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie warsztatów. 

Regulamin: formalnie wiążący zbiór zasad i regulacji, dotyczących odbywania się zajęć i świadczenia przez Organizatora usługi. Jest zawierany na czas świadczenia usługi pomiędzy Organizatorem a Opiekunem, określa prawa i obowiązki obu podmiotów. Po spotkaniu pokazowym Regulamin staje się Umową. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem Umowy na czas trwania kursu w danym roku szkolnym.

Uczestnik: dziecko w wieku 5-14 lat zgłoszone na kurs.

Kurs: usługa proponowana przez organizatora, która ma na celu realizację odpłatnych warsztatów/zajęć, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu programowania oraz obszaru IT, matematyki, robotyki i elektroniki lub Eksperymenty dla dzieci - zajęcia z doświadczeń z fizyki, chemii, przyrody i techniki.

Zgłoszenie: prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Organizatora lub zgłoszenie telefoniczne/przez SMS na numer dostępny na stronie w zakładce kontakty.

Zgłoszenie na kurs oraz zajęcia testowe

1.    Warunkiem poprawnego zgłoszenia jest podanie prawdziwych danych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych w celach rekrutacji. Są trzy drogi zgłoszenia: formularz na stronie, telefon lub wysłanie maila na adres szkola@kids-code.club

2.    Opiekun uczestnika otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zgłoszenia. W momencie zebrania wystarczającej liczby uczestników, szkoła skontaktuje się drogą mailową i/lub telefoniczną, aby podać szczegóły organizacyjne.

3.    Zajęcia testowe przysługują nowym uczestnikom warsztatów, którzy zgłaszają się w trakcie trwania kursu lub przed jego rozpoczęciem, pozwalające na świadome podjęcie decyzji o całorocznym uczestnictwie. Opłata za zajęcia testowe wynosi 20 zł. Opłaty można dokonać po zajęciach. Po zajęciach testowych można zrezygnować z udziału w kursie.

4.    Zajęcia pokazowe: to spotkanie określone przez organizatora przysługujące nowym uczestnikom, pozwalające na świadome podjęcie decyzji o całorocznym uczestnictwie. Po zajęciach pokazowych można zrezygnować z udziału w kursie bez ponoszenia opłat.

5.    Warunkiem uczestnictwa w organizowanych zajęciach pokazowych jest e-mailowe bądź SMS-owe potwierdzenie chęci uczestnictwa najpóźniej na 2 dni przed startem kursu. W przypadku niedopełnienia formalności Organizator nie gwarantuje miejsca na zajęciach.

Umowa

6.     Wobec braku drukowanej wersji umowy, Regulamin staje się jej odpowiednikiem. Zaakceptowany Regulamin obowiązuje na okres do końca roku szkolnego.

7.     Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny na stronie Organizatora oraz jest wysyłany na adres mailowy do Opiekuna.

8.     Akceptacja regulaminu oznacza zobowiązanie do płatności za odbyte zajęcia, niezależnie od późniejszego kontynuowania nauki. Dowodem zaistnienia zobowiązania jest lista obecności na warsztatach, którą na bieżąco uzupełnia Prowadzący.

9.     Płatność za zajęcia wpłacana jest na konto o numerze:

Szkoła Kids Code

38 1140 2004 0000 3602 8171 6485

zgodnie z harmonogramem płatności, stanowiącym załącznik do regulaminu. Jedyną akceptowaną formą płatności jest przelew.

Rezygnacja

10.  Rezygnacja po zajęciach pokazowych: może być dokonana mailem lub SMS-em na numer Organizatora.

11.  Rezygnacja w czasie trwania kursu: powinna być dokonana mailowo lub SMS-owo. Każda umowa ma miesięczne wypowiedzenie. Podczas okresu wypowiedzenia Uczestnik nadal może uczęszczać na zajęcia.

Płatności


12.  Płatność jest dokonywana w jednym z trzech wariantów, zgodnie z harmonogramem płatności przekazanym Opiekunowi:

- płatność jednorazowa za cały roczny kurs z góry (-5%)

- płatność za cały semestr z góry (-5%)

- płatność rozłożona na 4-9 równych, miesięcznych rat.

13.  Kwota raty za kurs jest stała. Szczegóły dotyczące kwot znajdują się w harmonogramie.

14.  Opłata za kurs uwzględnia liczbę spotkań w danym roku szkolnym. Koszt pojedynczych zajęć bez uwzględniania zniżki wynosi 40 zł za 50-60 minutowe warsztaty. Płatność miesięczna jest stałą, podzieloną na 9 rat kwotą za cały kurs roczny lub na 4 raty za kurs semestralny, niezależną od ilości spotkań w danym miesiącu. Wszystkie dni wolne są wyszczególnione w harmonogramie. W ferie zimowe, większość długich weekendów oraz święta warsztaty się nie odbywają. 

15.  Wszystkie spotkania odwołane z powodów leżących po stronie Organizatora będą odrabiane w terminie uzgodnionym z Opiekunami.

Program kursu

16.  Program jest opracowany na podstawie wieku Uczestników, indywidualnych cech grupy, potrzeb wyrażonych podczas początkowych zajęć oraz założeń samego Prowadzącego.

17.  Opiekun otrzymuje przynajmniej raz na rok raport dotyczący udziału Uczestnika w kursie.

18.  Zajęcia pokazowe pozwalają zaznajomić się z systemem pracy na warsztatach oraz z Prowadzącym. Na tej podstawie Opiekun oraz Uczestnik podejmują decyzję, czy metodyka prowadzonego kursu oraz Prowadzący odpowiadają ich potrzebom.

Miejsce prowadzenia zajęć


19.  Wszystkie zajęcia w ramach kursu odbywają się w sali przystosowanej do dzieci (odpowiednie stoliki i krzesła).

20.  Każdy uczestnik ma swój sprzęt (tablet/laptop) na sali i pracuje na nim w pojedynkę.

21.  W przypadku gdy prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej nie jest możliwe z powodu sytuacji wyjątkowej, takiej jak stan np/ epidemii, Organizator zastrzegają sobie prawo do zorganizowania zajęć w formie on-line, na platformie edukacyjnej, w trybie „na żywo” lub do zawieszenia prowadzenia zajęć na określony czas. Odwołane zajęcia mogą być odrobione w innym terminie lub też Organizator może zwrócić opłatę za zajęcia, które się nie odbyły, a zostały opłacone, z uwzględnieniem zniżki z której skorzystał Opiekun.

 Nieobecność na warsztatach

22.  Pojedyncze nieobecności nie będą rozpatrywane.

23.  W przypadku gdy jest taka możliwość, Prowadzący proponuje Uczestnikowi opcję odrabiania warsztatów z inną grupą pod warunkiem zgłoszenia nieobecności przed zajęciami.

24.  W przypadku nieobecności Uczestnika na 3 zajęciach pod rząd, Uczestnik ma prawo do indywidualnych 15-minutowych zajęć z Prowadzącym w ustalonym terminie przed lub po zajęciach, celem nadrobienia zaległości w programie kursu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podczas rekrutacji

25.  W procesie rekrutacji Uczestnika niezbędne jest uzyskanie zgody na wykorzystanie danych osobowych Opiekuna oraz Uczestnika przez Organizatora. Zapytanie o udzielenie zgody jest generowane przez stronę podczas procesu wypełniania formularza zgłoszeniowego lub wypełniania formularza w formie papierowej. Jeśli Opiekun nie użył tej metody zgłoszeniowej, zostanie poproszony o zgodę w oddzielnym e-mailu.

Zgoda na wykorzystanie utworów

26.  Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie materiałów (np. programów, gier, animacji) stworzonych przez Uczestnika na kursie programowania. Będą one wykorzystane w celach promocyjnych bądź edukacyjnych.

Postanowienia końcowe

27.  Przystąpienie przez Uczestnika do kursu programowania jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu. Opiekun potwierdza zapoznanie się z regulaminem, harmonogramem zajęć oraz terminarzem płatności, w formie elektronicznej lub podczas zajęć stacjonarnych.

28.  Zmiany w Regulaminie nie działają wstecz.

29.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

30.  Wszelkie spory związane z Umową będą rozwiązywane przez sąd właściwy dla Organizatora.